Pædagogiske produkter

Idékatalog – en samling af pædagogiske produkter og tematisk indhold

Projektet vil udmønte sig i et idékatalog, som skal bidrage til at forankre den viden, som underviserne har skabt i fællesskab, samt fastholde de nyerhvervede kompetencer i et skriftligt og digitalt produkt til efterfølgende anvendelse og vidensdeling med andre gymnasier. Formålet med idekataloget er således at fastholde og samle de erfaringer og ideer, som underviserne producerer undervejs.

Udvikling af indhold til idékatalog - processen overordnet


I projektets første fase (de tre tematiske workshops og to produktionsworkshops) udvikles indhold til et idekatalog. Fra de tematiske workshops opsamles cases, handlemuligheder og det tematiske indhold. Fra produktionsworkshops opsamles de mere konkrete pædagogiske produkter, som underviserne udvikler i fællesskab. I projektets anden fase (1. afprøvning, internat og 2. afprøvning) testes og forfines de pædagogiske produkter. 
 

Tematiske workshops


Hver workshop vil have et tematisk fokus: 1) Klasserumskultur og underviserens rolle 2) Underviserens syn på eleverne ift. inkluderende elevfællesskaber 3) Elevernes deltagelsesmuligheder. Præcist hvordan de tematiske workshops skal bidrage til idékataloget er op til underviserne og projektgruppen, men en mulighed kunne være:

  • Hovedpointer fra de faglige oplæg kan integreres i idékataloget.

  • Cases fra workshops kunne omformes til læsbare casebeskrivelser.

  • Udvalgte elevfortællinger kunne også inkluderes i idékataloget.

Produktionsworkshops


På disse to workshops opdeles underviserne i mindre arbejdsgrupper, som udvikler 1-2 pædagogiske produkter hver. Disse kan både være simple øvelser, der kan anvendes i den daglige undervisning eller større produkter, fx en beskrivelse af et ideelt introforløb for nye elever. De pædagogiske produkter vil i forskellig grad have fokus på at styrke elevfællesskabet og relationerne mellem lærere og elever. Planlægning af internat vil også blive påbegyndt på de to produktionsworkshops.
 

Første afprøvning i praksis


Som forberedelse til internatet afprøves øvelser og produkter i undervisernes egen undervisning, således at de kan trække på praksiserfaring, når de pædagogiske produkter skal præsenteres på internatet. 
 

 

Første udkast af idékatalog


Efter første afprøvning samles og bearbejdes de pædagogiske produkter i idékataloget. Deltagerne på internatet tilsendes udkast af idékatalog før internatet.
 

 

 

Internat

Viden og pædagogiske produkter (samlet i idékataloget) fra første fase videreformidles og diskuteres med en bredere lærergruppe. Internatet vil primært bestå af workshops, som faciliteres af førstefasedeltagere. Derudover vil vi lave en paneldebat med ansatte og ledelse, samt arrangerer et eksternt oplæg fra andet gymnasie om deres erfaringer. En rød tråd på internatet vil være elevfortællinger (video og lyd), og elevrådet inviteres også med, således at de kan sætte ord på hvad elevfællesskab og klasserumskultur betyder for dem.
 

 

 

2. Afprøvning af pædagogiske produkter

De pædagogiske produkter, som underviserne har udviklet afprøves nu i praksis med eleverne. I forbindelse med implementering vil underviserne evaluere og lave kollegial sparring, og på den måde udgør afprøvningen en integreret del af læringsforløbet. Forbedringer af produkterne indarbejdes i idékataloget.

 


 

 

Planlægning af videreformidling af idékatalog og erfaringer


Projektgruppen planlægger videreformidlingen og de mest dedikerede undervisere kan bidrage til eksterne besøg eller faglige konferencer.

© Created and Designed by Adela S. Askeland